0314 341 919 info@buurtplein.nl


Jaarcijfers 2021

Contact met Buurtplein 

bezoekers
spreekuren

w

chats via
de website

contact
formulieren

telefoontjes

het aantal jongeren waarmee de jongerenwerkers wekelijks contact hebben

“Elk 1e contact gaat naar onze Bureaudienst: een team van professionals met verschillende expertise, die op eenduidige wijze een bredere uitvraag doet bij de inwoner met de hulpvraag.
Er wordt besproken wat de vraag precies is, voorliggende mogelijkheden worden onderzocht of er wordt gezorgd dat de vraag zo spoedig mogelijk op de juiste plek komt.”


Aan de slag met hulpvragen

opgepakt door Buurtcoach

opgepakt door
Jeugd- en
gezinswerkers

opgepakt door Wmo

opgepakt door
Sociaal Raadslieden

vragen op prikbord Vrijwilligerscentrale geplaatst

aanmeldingen voor Buurtbemiddeling

deelnemers per week bij Passies & Talenten

bezoekers Maatschappelijk Activerings Centrum

“We kijken eerst naar de eigen mogelijkheden van een inwoner, of die binnen zijn eigen netwerk, om een probleem op te lossen. Daarmee kan de inwoner zo lang mogelijk regie houden over zijn eigen leven, in zijn eigen vertrouwde omgeving.”


Hulp door vrijwilligers

vrijwilligers Buurtbemiddeling actief

mensen worden begeleid door vrijwilligers Financiële Ondersteuning

vragen door Formulierencafé opgepakt.

nieuwe vrijwilligers ingeschreven bij Vrijwilligerscentrale

reacties op vacatures en prikbordberichten bij Vrijwilligerscentrale

Vrijwilligerscentrale: “Flexibel vrijwilligerswerk is nog steeds groeiende. Er zijn met regelmaat mensen die incidenteel iets voor een ander willen doen, zonder zich te verbinden aan een vrijwilligersorganisatie.”


Resultaten

%

van de hulpvragen via POH-Jeugd afgehandeld zonder inzet maatwerkvoorziening

%

Ruim 80% inwoners met zorg of ondersteuning vanuit Wmo of Jeugdwet is tevreden over het gesprek met de medewerker van Buurtplein:

%

van de hulpvragen via POH-Jeugd afgehandeld zonder inzet maatwerkvoorziening.

trajecten afgerond door Buurtcoaches, Jeugd- en Gezinswerkers en Wmo-consulenten

Huisartsen: “Door de samenwerking met de POH-Jeugd zijn wij ons bewuster geworden van de preventieve kracht van opvoedondersteuning en voorliggende vormen van ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen”.